Spis tre¶ci

Szkolenia

<wróæ 0 1 2 3 4 5 6 7 dalej> • Szkolenia mened¿erskie

  Szkolenia mened¿erskie
  Time for Team Development Consultants - specjalista w dziedzinie strategicznego zarz±dzania zasobami ludzkimi. G³ównymi obszarami dzia³alno¶ci firmy s± rozwój zespo³ów, liderów i organizacji, Executive Coaching oraz Team Coaching. Firma prowadzi warsztaty i szkolenia dla menad¿erów.
  http://www.timeforteam.pl
  Zg³o¶ nie dzia³aj±cy link/spam

 • Konferencje

   Konferencje
  konferencje organizowane przez hotele za ca³ej polski z województwa podkarpackiego lub dolno¶l±skiego.konferencje szkoleniowe. profesjonalne miejsca na organizacjê eventu nad morzem i w roztokami górskimi. centrum konferencyjne konferencyjny wawrzkowizna oraz przedsiêbiorstwo turystyczne ³ód¼. katalog zamków na www.salekonferencyjne.pl . specjalistyczne konferencje w mie¶cie ryglice oraz pasym!
  http://www.salekonferencyjne.pl
  Zg³o¶ nie dzia³aj±cy link/spam

 • Event Solution - Wydarzenia firmowe, Imprezy integracyjne, Szkolenia, Imprezy firmowe

  Event Solution - Wydarzenia firmowe, Imprezy integracyjne, Szkolenia, Imprezy firmowe
  Jeste¶my zwolennikami "dobrej roboty", co w skrócie oznacza, i¿ zawsze dzia³amy wedle ¶ci¶le okre¶lonych regu³. Skuteczno¶æ i atrakcyjno¶æ organizowanych przez nas wydarzeñ to standardy, które kszta³tuj± filozofiê naszej pracy. Ka¿dy opracowany przez nas projekt cechuje kreatywno¶æ i lekko¶æ pomys³u. Jeste¶my w stanie w jednym miejscu poskromiæ ziemiê, powietrze i wodê tylko po to, aby zintegrowaæ Waszych pracowników, zachwyciæ kluczowych klientów i wzbudziæ zazdro¶æ konkurentów.
  http://eventsolutions.pl
  Zg³o¶ nie dzia³aj±cy link/spam

 • Konferencje ma³opolskie

  Konferencje ma³opolskie
  Wst±p na portalu web, o¶rodki konferencyjne s± znakomicie urz±dzone. Konferencje odbywaj±ce siê w Ma³opolsce s± ró¿nego rodzaju. Wykryjesz konferencje z podzia³em na tematykê. Wykryjesz w serwisie najbli¿sze konferencje i te odbyte. Do tego województwa kwalifikuj± siê takie miasta jak Tarnów. Jest to malownicze miejsce, fenomenalne na odbycie konferencji.
  http://www.konferencjemalopolskie.com
  Zg³o¶ nie dzia³aj±cy link/spam


<wróæ 0 1 2 3 4 5 6 7 dalej>


Menu
Dodaj stronê

Dodaj podkategorie


Jak dodaæ wpis

Regulamin


Zobacz tak¿e
Automatyka-Elektronika-Unipol BHP Badania marketingowe Agencja celna Agencja rekrutacyjna Agencje Ochrony Choreograf DJ na wesele DivX i DVD
Bruce Lee biografia. Cz³owiek legenda, mistrz, nauczyciel, filozof: Bruce Lee biografia (682) .
Haft. Hafciarstwo, hafty na odzie¿y, Haft (619) - Eurohaft.pl

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt