Spis treÂci

Unia Europejska

<wrˇŠ 0 1 dalej> • Firma na Cyprze, firma w Irlandii, firma w Austrii

  Firma na Cyprze, firma w Irlandii, firma w Austrii
  Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mog▒ swobodnie prowadziŠ dzia│alnoŠ gospodarcz▒ na terenie UE. Ograniczeniom podlega tylko rynek pracy poniewa┐ niektˇre kraje tzw. starej Unii wprowadzi│y okresy przejÂciowe, w czasie ktˇrych obywatele "nowej unii" aby siŕ zatrudniŠ, musz▒ uzyskaŠ pozwolenie na pracŕ. Przy czym zak│adaj▒c w│asn▒ firmŕ, mo┐na te przpisy obejŠ.
  http://www.firma-w-ue.com
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Wszystko o UE - studia, praca, biznes, ┐ycie w Europie

  Wszystko o UE - studia, praca, biznes, ┐ycie w Europie
  TwojaEuropa.pl - kontakty i praktyczne informacje... Jak studiowaŠ w Europie, jak zdobyŠ fundusze unijne i rozwijaŠ firmŕ w UE, jak podrˇ┐owaŠ po krajach europejskich, jak dzia│aj▒ instytucje i prawo unijne. Ponadto, bie┐▒ce wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne w Unii Europejskiej, a tak┐e ciekawostki dla ka┐dego (kuchnia europejska, zwyczaje, europejskie kino...).
  http://www.twojaeuropa.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Unia Europejska-linki

  Unia Europejska-linki
  Katalog stron Spo│ecze˝stwo. Nasz spis odnoÂnikˇw jest typowym tematycznym katalogiem stron na popularnym skrypcie ogˇlnodostŕpnym w sieci. Przyjmujemy tylko strony zwi▒zane tematycznie z nasz▒ witryn▒ czyli spo│ecze˝stwo, polityka czy te┐ organizacje i podobne. Wszystkie wpisy przed dodaniem s▒ skrupulatnie sprawdzane pod wzglŕdem tematyki i poprawnoÂci ortograficznej.
  http://www.spoleczenstwo.c8c.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Media Relations

  Media Relations
  Zespˇ│ Pably stanowi▒ eksperci od dawna zwi▒zani z mediami. Pably kreuje kontent do magazynˇw, gazet oraz na portale internetowe. Z racji wspˇ│pracy z dziennikarzami z radia, telewizji, prasy i internetu oferuje odbiorcom wysokiej jakoÂci treÂci z dowolnej dziedziny: notki, artyku│y, reporta┐e itp. W media relations czyli w tworzeniu korzystnego wizerunku produktu, firmy, czy przedsiŕwziŕcia w odniesieniu do przedstawicieli mediˇw i blogosfery po┐▒dane relacje z dziennikarzami s▒ istot▒ sukcesu. W tworzeniu i zachowaniu korzystnego obrazu wskazane jest byŠ postrzeganym przez dziennikarzy jako solidny partner.
  http://http://www.pably.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt