Spis treÂci

Business in Europe

<wrˇŠ 0 1 dalej>
 • biznes akademicki

  biznes akademicki
  Wspˇ│praca sfery nauki oraz biznesu jest kluczowym czynnikiem szybkiego rozwoju gospodarki. Badania naukowe s▒ najwa┐niejszym ╝rˇd│em innowacji i odkryŠ. Naukowcy komercjalizuj▒c swoj▒ wiedzŕ wprowadzaj▒ innowacje do gospodarki, podnosz▒c jej konkurencyjnoŠ. Unia Europejska przeznaczy│a miliardy euro na wspieranie naukowcˇw, ich bada˝ oraz komercjalizownie ich wynikˇw. Jednym ze sposobˇw wsparcia jest organizacja bezp│atnych szkole˝ dla studentˇw, doktorantˇw i naukowcˇw z zakresu zak│adania firm i komercjalizacji ich wiedzy.
  http://biznesakademicki.com
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Ready Made - obs│uga firm

  Ready Made - obs│uga firm
  Ready Made zajmuje siŕ otwieraniem oraz sprzeda┐▒ spˇ│ek oraz ich ca│oÂciow▒ administracj▒. Rejestrowane przez ReadyMade spˇ│ek to tzw. czyste spˇ│ki - &#8222;Shelf Company&#8221;. Firmy s▒ w pe│ni bezpieczne i zapewniaj▒ b│yskawiczne rozpoczŕcie dzia│alnoÂci gospodarczej. ReadyMade oferuje rˇwnie┐ kompleksowe wsparcie we wszystkich problemach zwi▒zanych z obs│ug▒ administracyjn▒ spˇ│ki - od likwidacji, poprzez rejestracjŕ, po rejestracjŕ oddzia│ˇw zagranicznych. Firma ReadyMade oferuje rˇwnie┐ us│ugi zarˇwno ksiŕgowoÂci, jak i obs│ugi p│ac. Dodatkowo specjaliÂci Ready Made zapewniaj▒ wsparcie w przypadku kontroli skarbowej, czy postŕpowania podatkowego. ProfesjonaliÂci z ReadyMade gwarantuj▒ szybk▒ i efektywn▒ obs│ugŕ spˇ│ek.
  http://www.readymade.com.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt