Spis treÂci

Bud┐etowanie

<wrˇŠ 0 1 dalej>

 • Biuro rachunkowe pozna˝
  Biuro Rachunkowe i ksiŕgowe RACHMISTRZ zapewnia rzetelne rozwi▒zywanie problemˇw ksiŕgowych, finansowych i podatkowych naszych Klientˇw. O kwalifikacjach personelu Âwiadcz▒ posiadane Âwiadectwa kwalifikacyjne, uprawniaj▒ce do us│ugowego prowadzenia ksi▒g rachunkowych nadane przez Ministra Finansˇw oraz uprawnienia bieg│ego s▒dowego w zakresie rachunkowoÂci spˇ│ek prawa handlowego. Uczestnictwo w licznych szkoleniach i studiowanie literatury fachowej zapewnia pracownikom rozwˇj zawodowy.
  http://www.rachmistrz.pl/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


 • Bud┐etowanie, bud┐et firmy spˇ│ki kapita│owej
  Bud┐etowanie to proces polegaj▒cy na sporz▒dzaniu, zatwierdzaniu i kontroli bud┐etu firmy. Bud┐etowanie jako instrument s│u┐▒cy na potrzeby wewnŕtrzne spˇ│ki, mo┐e byŠ kszta│towany w dowolny sposˇb. Z uwagi na koniecznoŠ sporz▒dzenia rocznych bud┐etˇw w formie sprawozda˝ finansowych, przy tworzeniu systemu bud┐etowania w firmie zaleca siŕ zachowanie pewnych podstawowych zasad.
  http://www.budzetowanie.com
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


 • Dotacje z unii
  Dowiedz siŕ wiŕcej o dotacjach z Unii Europejskiej. Poznaj specyfikŕ instytucji finansujacych. Regionalne Instytucje Finansuj▒ce (RIF) s▒ regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiŕbiorczoÂci wspˇ│pracuj▒cym przy wdra┐aniu polityki \"sektorowej\" adresowanej do MSP w regionie, pe│ni▒ one jednoczeÂnie analogiczn▒ rolŕ wobec samorz▒dowych w│adz regionalnych wdra┐aj▒cych strategie rozwoju regionu w obszarze dotycz▒cym MSP. S▒ │▒cznikiem, ktˇry w sposˇb spˇjny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. RIF w swej strukturze posiada PKD (Punkt Konsultacyjno - Doradczy), jako punkt \"wejÂcia\" przedsiŕbiorcˇw do programˇw.
  http://www.msp.money.pl/dotacje/instytucje_finansujace/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • makija┐ Piaseczno

  makija┐ Piaseczno
  Mobile Beauty - Nr 1 w Piasecznie i okolicach . Profesjonany Salon Urody i Salon Kosmetyczny. Salon i Studio Paznokci. Wszystkie us│ugi Âwiadczone w miejscu, kˇre wska┐esz. Doce˝ swˇj czas i wygodŕ - zadzwo˝ i umˇw siŕ ! Profesjonalny Makija┐; Wiza┐; Make Up; Stylizacja Paznokci; Manicure; Pedicure. Dyplomowana Stylistka Paznokci oferuje us│ugi z zakresu manicure, pedicure, przed│u┐anie paznokci na tipsie i szablonie, przed│u┐anie metod▒ akrylow▒ i ┐elow▒ oraz wszelkiego rodzaju zdobienia. Dojazd do Klientki. Zapraszam
  http://www.mobilebeauty.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt