Spis treÂci

Deweloper

<wrˇŠ 0 1 dalej> • Invest Komfort

  Invest Komfort
  Invest Komfort - Wiarygodna i solidna firma developerska na rynku trˇjmiejskim. Specjalizuje siŕ w realizacji inwestycji w presti┐owych lokalizacjach. Invest Komfort prowadzi dzia│alnoŠ dewelopersk▒ od 1995 roku, w tym czasie zrealizowa│ 27 inwestycji, buduj▒c blisko 3000 lokali mieszkalnych i us│ugowych o │▒cznej powierzchni ponad 190 tys. mkw. Spˇ│ka dzia│a na rynku trˇjmiejskim oraz w jego najbli┐szych okolicach i specjalizuje siŕ w realizacji inwestycji w presti┐owych lokalizacjach. W│adze firmy starannie wybieraj▒ miejsca dla nowych obiektˇw, szczegˇln▒ wagŕ przywi▒zuj▒c do walorˇw krajobrazowych, d▒┐▒c do harmonijnego wkomponowania inwestycji w otoczenie przyrodnicze oraz istniej▒c▒ ju┐ zabudowŕ miejsk▒.
  http://www.investkomfort.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Invest Komfort

  Invest Komfort
  Invest Komfort - Wiarygodna i solidna firma developerska na rynku trˇjmiejskim. Specjalizuje siŕ w realizacji inwestycji w presti┐owych lokalizacjach. Invest Komfort prowadzi dzia│alnoŠ dewelopersk▒ od 1995 roku, w tym czasie zrealizowa│ 27 inwestycji, buduj▒c blisko 3000 lokali mieszkalnych i us│ugowych o │▒cznej powierzchni ponad 190 tys. mkw. Spˇ│ka dzia│a na rynku trˇjmiejskim oraz w jego najbli┐szych okolicach i specjalizuje siŕ w realizacji inwestycji w presti┐owych lokalizacjach. W│adze firmy starannie wybieraj▒ miejsca dla nowych obiektˇw, szczegˇln▒ wagŕ przywi▒zuj▒c do walorˇw krajobrazowych, d▒┐▒c do harmonijnego wkomponowania inwestycji w otoczenie przyrodnicze oraz istniej▒c▒ ju┐ zabudowŕ miejsk▒.
  http://www.invest-komfort.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • invest komfort

  invest komfort
  Sea Towers w Gdyni to wyjatkowe na skalŕ europejsk▒ przedsiŕwziŕcie architektoniczne. Obejmuje dwie wie┐e o wspˇlnej podstawie, po│▒czone │▒cznikiem-mostem. Sea Towers jest najwy┐szym w Polsce budynkiem mieszkalnym. Jest rˇwnie┐ najwy┐sz▒ w Polsce budowl▒ wzniesion▒ poza stolic▒. Kompleks mieszkalno-us│ugowy. Budynek jest zlokalizowany w tzw. Nadmorskiej Strefie Presti┐u Miejskiego, w odleg│oÂci 12 m od linii brzegowej - Nabrze┐a Prezydenta. Inwestorem jest Invest Komfort SA.
  http://www.seatowers.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Developer Wroc│aw

  Developer Wroc│aw
  Podstawowym celem omawianego serwisu online jest wypromowanie budz▒cej zainteresowanie inwestycji Centaurius, zrealizowanej przez cenione w bran┐y developerskiej firmy. Vantage Development i BNM oferuj▒ Wam mo┐liwoŠ kupna perfekcyjnej klasy nieruchomoÂci zlokalizowanych w dzielnicy Krzyki &#8211; Borek we Wroc│awiu. Znaczna wysokoŠ apartamentˇw, przekraczaj▒ca nawet 3 metry, a ponadto przestronne tarasy wliczaj▒ siŕ do wa┐niejszych atutˇw inwestycji. Specjalnie dla w│aÂcicieli przedsiŕbiorstw zbudowano lokale us│ugowe, ktˇre doskonale nadaj▒ siŕ na biuro b▒d╝ salon.
  http://www.centauris.pl/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam


<wrˇŠ 0 1 dalej>


UrbiCMS 2007 - Kontakt