Spis treÂci

Filtracja
 • ChemTech FilterTech Przemys│owe Instalacje Filtracyjne

  ChemTech FilterTech Przemys│owe Instalacje Filtracyjne
  JesteÂmy producentem filtrˇw Âwiecowych, filtrˇw workowych, obudˇw filtracyjnych, filtrˇw przemys│owych, instalacji membranowych. Mo┐emy s│u┐yŠ pomoc▒ w projektowaniu nowych stacji uzdatniania wody, optymalizacji istniej▒cych uk│adˇw przygotowania wody, w oparciu o filtry mechaniczne ┐wirowe i piaskowe, stacje i wymienniki jonitowe, systemy i uk│ady katalitycznego odtleniania wˇd przeznaczonych do zasilania kot│ˇw parowych wod▒ DEM.W dziedzinie ochrony Ârodowiska mo┐emy zaoferowaŠ oczyszczanie Âciekˇw pochodz▒cych z procesˇw elektrochemicznej obrˇbki metali, odzysk metali z roztworˇw, zamykanie obiegˇw wodnych. Posiadamy szerok▒ gamŕ filtrˇw do galwanizerni.Oczyszczamy wody pitne ze zwi▒zkˇw baru, boru i arsenu.
  http://www.www.filtertech.com.pl/
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Odwrˇcona osmoza

  Odwrˇcona osmoza
  Osmozaserwis to sklep internetowy, w ktˇrym mo┐na kupiŠ efektywne filtry do wody. Ich obowi▒zkiem jest oczyszczanie wody technicznej oraz pitnej. Asortyment sklepu mieÂci prekursorskie filtry do wody wŕglowe, sznurkowe, wielostopniowe systemy oczyszczania wody - odwrˇconej osmozy, a tak┐e ofertŕ od┐elaziaczy, zmiŕkczaczy itp. W zestawie produktˇw sklepu internetowego znajduj▒ siŕ wy│▒cznie doskona│e produkty najlepszych producentˇw.
  http://www.osmozaserwis.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Filtry do wody wroc│aw

  Filtry do wody wroc│aw
  ACOM ? wroc│awska firma, maj▒ca dobr▒ reputacjŕ w bran┐y uzdatniania i oczyszczania wody, poleca swoj▒ ofertŕ w sklepie internetowym acom.wroc.pl. Profesjonalnie zaopatrzony sklep gwarantuje szybki zakup towarˇw, takich jak: filtry do wody, nowoczesne filtry molekularne, urz▒dzenia s│u┐▒ce do zmiŕkczania wody, membrany osmotyczne i wiele wiŕcej. Wyrˇ┐nikiem produktˇw jest ich pochodzenie ? ACOM zapewnia tylko artyku│y renomowanych marek, charakteryzuj▒ce siŕ efektywnoÂci▒ i wydajnoÂci▒. Zrˇ┐nicowanie asortymentu oraz szybka realizacja zamˇwie˝.
  http://www.acom.wroc.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam

 • Filtry kieszeniowe

  Filtry kieszeniowe
  Ustawiczny rozwˇj gospodarczy, jak rˇwnie┐ technologiczny okreÂla w sposˇb bezpoÂredni poszukiwania coraz efektywniejszych rozwi▒za˝ z zakresu bezpiecze˝stwa i ekologii. Grupa TWE doskonale rozumie mechanizmy zachodz▒ce aktualnie w gospodarce, dlatego tkanina filtracyjna, ktˇrej produkcj▒ i dystrybucj▒ siŕ zajmujemy, to produkt o bezkonkurencyjnej jakoÂci. AktywnoŠ produkcyjna Grupy TWE skupiona jest na zagwarantowaniu w│aÂciwych mediˇw odnajduj▒cych zastosowania w procesie filtracyjnym; nasze filtry kasetowe, filtry kieszeniowe, jak rˇwnie┐ sufitowe filtry do kabin lakierniczych - to pewnoŠ jakoÂci.
  http://filtration.pl
  Zg│o nie dzia│aj▒cy link/spam
Menu
Dodaj stronŕ

Dodaj podkategorie


Jak dodaŠ wpis

Regulamin


Zobacz tak┐e
Podk│ady muzyczne Poezja Projektant wnŕtrz Gry Gry Losowe Online Gry jawa List Motywacyjny Matematyka Medycyna Dowcipy Ekstremalne Fitness
Prace Licencjackie i Magisterskie za Grosze. Oferujemy Prace Licencjackie i Magisterskie za Grosze . Zapraszamy
praca doktorska po angielsku. Nie mia│e problemu z napisaniem pracy licencjackiej i magisterskiej, jednak praca doktorska po angielsku to nie to samo. Nie wiesz jak siŕ zabraŠ za pisanie doktoratu, z ktˇrej strony go ugry╝Š? Napisz do nas, pomo┐emy!

Nasi partnerzy
UrbiCMS 2007 - Kontakt