Polecane

Regulamin


Do katalogu mo┐na dodaŠ stronŕ internetow▒ trzymaj▒c siŕ punktˇw regulaminu znajduj▒cych siŕ poni┐ej:  1. Tytu│ i opis strony musi odzwierciedlaŠ tematykŕ strony
  2. Tytu│ i opis powinny byŠ pisane poprawn▒ polszczyzn▒
  3. Opis nie mo┐e byŠ zlepkiem s│ˇw kluczowych
  4. Strony dodawane musz▒ byŠ stworzone dla ludzi nie dla wyszukiwarek
  5. Strony dodawane musz▒ byŠ zgodne z prawem polskim
  6. Stronŕ mo┐na dodaŠ do jednej podkategorii
  7. Regulamin mo┐e w ka┐dej chwili siŕ zmieniŠ
  8. Strona mo┐e zostaŠ usuniŕta z katalogu bez podania przyczyny
  9. Link zwrotny nie jest wymagany. Jednak na stronach gdzie znajduj▒ siŕ linki zwrotne do innych katalogˇw taki link jest wymagany.

Wszystkie dodane strony ktˇre nie spe│niaj▒ powy┐szych kryteriˇw zostan▒ usuniŕte z katalogu. JednoczeÂnie administrator katalogu nie ponosi odpowiedzialnoÂci za treŠ dodawanych treÂci do katalogu.

Menu

Jak dodaŠ wpis

Regulamin


Zobacz tak┐e
Armatura instalacyjna Artyku│y BHP Artyku│y biurowe Sklep muzyczny Tatua┐ Teatr Gry online Hosting Kartki z ┐yczeniami Nauka w Anglii Nauki przedma│┐e˝skie Pisanie prac
optyk Bia│ystok. Profesjonalny optyk Bia│ystok z wieloletni▒ praktyk▒ zaprasza.
praca magisterska wzory. Dwoisz siŕ i troisz pisz▒c magisterkŕ,wpisujesz w wyszukiwarkŕ praca magisterska wzory i nic. Nie traŠ na to czasu i energii. Pomo┐emy Ci napisaŠ profesjonaln▒ pracŕ. Zapraszamy
Nasi partnerzy


UrbiCMS 2007 - Kontakt